loading

واقعیت مجازی

پروژه فن زی و قطر

فراخوان همکاری با شرکت قطری فعال در حوزه واقعیت ترکیبی و توسعه بازی

فن زی به عنوان کارگزار تبادل فناوری یکی از شرکت های سرمایه گذار قطری در ایران در نظر دارد زمینه همکاری فناورانه با شرکت های ایرانی توانمند و فعال در حوزه های ذیل را فراهم آورد. ... ادامه مطلب